Javascript has been disabled!
Соработници

Зошто Полиса Плус е најдобар избор за Вас?

Најдобри понуди за осигурување според Вашите потреби и интереси
Бесплатна услуга
Професионален однос и беспрекорна услуга на клиентите
Подароци при користење на услуги
Сите права се задржани Полиса Плус ©

За друштвото

Осигурителното брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје е основано на 22.06.2011 година со Решение од ЦРМ, по добивање на Решение бр. 09-530/2 од Агенција за супервизија на осигурувањето.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје ги застапува клиентите кои имаат или сакаат да склучат договор за осигурување. Осигурителното брокерско друштво соработува со сите друштва за осигурување во Република Македонија и ги застапува сите видови (класи и подкласи) на осигурување.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје во интерес на своите клиенти е достапна 24 часа во текот на денот, и заинтересираните можат во секое време да се обратат и да се информираат за некој вид на осигурување, да добијат одговор на нивните прашања, како и да склучат договор за осигурување доколку за тоа имаат потреба.

Кариера

CV

Kорпоративно управување

Управувањето на Друштвото се врши преку едностепен систем на управување. Со работењето управува Одбор на директори кој е составен од три члена, од кои еден извршен, еден неизвршен и еден неизвршен независен член. 

Работењето се извршува преку флексибилна динамична организациона структура. Контролата и експертска поддршка се врши од страна на Одборот на директори. Извршен директор на друштвото е Даниела Илиоска, кое е овластено лице за застапување и преставување на друштвото. Организацијата на застапниците-агентите во осигурување е така поставена да овозможува најдобра покриеност на пазарот и è во директна корелација со максимална искористеност на локациите, работното време и врвната услуга.

Инфорамации

Назив: Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
Адреса: ул. Народен фронт бр. 29/32, Скопје
Контакт телефони: 076/314-302; 076/386-385
E-mail: info@polisaplus.com.mk

Локации

Подружница Скопје

ул. Борис Трајковски бр. 180

Подружница Радишани

ул. Радишанска б.б.

Подружница Драчево

ул. Малешевска 1 бр.2

Подружница Кичево

ул. Магистрален пат бр. 16

Подружница Кочани

ул. Тодосие Паунов бр. 111

Подружница Шлегово, Кратово

с. Шлегово б.б., Кратово

Подружница Крива Паланка

ул. Св. Јоаким Осоговски бр.1

Регистар на осигурителни брокери

Име и презиме Телефон E-mail Адреса РБС Бр. на решение Датум на издавање Датум на престанок
Јасмина Карафилоска 078 254 614 j.karafiloska@polisaplus.com.mk ул. Гоце Делчев бр. 3-6. Кичево ОБ-0200 09-273/2 27.01.2012 /
Атанас Атанасов 070 320 040 a.atanasov@polisaplus.com.mk ул. Лазар Андонов бр. 6, Кочани OБ-0223 09-1644/2 30.08.2012 /
Слаѓана Павловска 071 345 830 slagjana@cvkp.mk ул. 8-ми Октомври бр. 70, Крива Паланка ОБ-0236 09-1695/2 9/21/2012 /
Теодора Божиновска 078 606 241 t.bozinovska@polisaplus.com.mk ул. 3 бр. 16 Стајковци, Скопје ОБ-0245 09-2133/2 19.11.2012 /
Наташа Латиновска Гошева 070 750 228 natasa.latinovskagoseva@yahoo.com ул. 18 бр. 71А, Радишани, Скопје ОБ-0260 09-2313/2 12/18/2012 /
Љубе Гошев 070 262 420 ljubegosev@hotmail.com ул. 18 бр. 71А, Радишани, Скопје ОБ-0261 09-2312/2 12/18/2012 /
Дане Јовановски 078 250 771 danejovanovski61@yahoo.com ул. Гоце Делчев бр. 92-14, Кратово ОБ-0265 07-3-2/2 15.01.2013 /
Катарина Бошковска 071 297 449 katarina@polisaplus.com.mk ул. Драчевска бр. 118, Скопје ОБ-0351 07-3-888 25.06.2014 /
Даниела Илиоска 076 314 324 daniela@polisaplus.com.mk ул. 11-ти Октомври бр.61/8, Кичево ОБ-0391 УП1-19-3-61 2/26/2015 /
Јонче Симонов 078 288 381 joncesimonov@yahoo.com ул. Браќа Миладинови бр. 6, Кратово ОБ-0420 УП 19-3-615 9/29/2015 /
Гоце Михајлоски 070 529 260 mihajloski.goce@gmail.com ул. 11-ти Октомври бр.61 А/4, Кичево ОБ-0456 УП 19-3-368 5/4/2016 /
Александар Милошоски 070 278 058 ул. 11-ти Септември 76/7, Кичево ОБ-0138 09-991/2 03.03.2011 04.07.2013
Марјан Николовски 078 207 795 ул. Коце Металец бр. 1д/1-3, Скопје ОБ-0136 09-988/2 02.03.2011 31.05.2013
Лидија М. Ангелевска 072 220 031 ул. Видое С. Бато бр. 8в-2/23, Скопје ОБ-0244 09-2118/2 19.11.2012 14.04.2014

контактирајте нe преку e-mail

*Исто така можете да не контактирате на следниов e-mail contact@szvm.org.mk

продукт

stanica-za-tehnicki-pregled