• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

ИНДИВИДУАЛНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

ИНДИВИДУАЛНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност и осигурување. Полисите за животно осигурување имаат двојни поволности: Ви овозможуваат финансиска заштита Вас и на Вашето семејство, а истовремено овозможуваат долгорочно штедење на парични средства.

Исплатата на паричните средства по истекот на осигурувањето е загарантирана.

Заштитете го семејството и склучете полиса за животно осигурување!