• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

КОЈА Е УЛОГАТА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПОЛИСА ПЛУС АД?

КОЈА Е УЛОГАТА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПОЛИСА ПЛУС АД?

Осигурителните брокерски друштва вршат продажба на договори за неживотно и животно осигурување (полиси) преку лиценцирани осигурителни брокери.

Примарната дејност е да се штитат интересите на осигурениците со советување и појаснувања за сите околности релевантни при нивното одлучување во однос на склучување на полиса за осигурување.

Зошто да изберете брокер при осигурување?

Осигурителниот брокер поради повеќе причини е најдобар консултант при избор на осигурителните услуги. Што добивате Вие?

 • Бесплатно советување и најповолен предлог покритие во осигурувањето
 • Адекватна анализа на ризикот и предлог за соодветно осигурително покритие по одделни класи на осигурување и одделни друштва за осигурување
 • Посредување во Ваше име при склучување на договорот за осигурување кој ќе обезбеди најсоодветно осигурително и реосигурително покритие
 • Запознавање со условите и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премија, како и запознавање со обврските по таа полиса
 • Укажување помош во текот на важноста на полисата
 • Стручна помош, подготовка на доказна документација за основата и висината на оштетното побарување и посредување за брзо и соодветно надоместување на штети

Каде да нè најдете?

Подружница СТАКЛАРА                                  Подружница РАДИШАНИ                    Подружница  ДРАЧЕВО                        

 Ул. Борис Трајковски бр. 180,                         Ул. Радишанска б.б., Бутел                  Ул. Малешевска 1 бр.2

076314309                                                                          076314302                                               076386385

staklara@polisaplus.com.mk                          radishani@polisaplus.com.mk       drachevo@polisaplus.com.mk