• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ


Осигурете се од непријатни финансиски последици со осигурување од професионална одговорност.

Професии за кои е потребна оваа полиса:

 • Адвокати
 • Вештаци
 • Стечајни управници
 • Извршители
 • Ревизори
 • Нотари
 • Проценители
 • Здравствени работници
 • Шпедитери
 • Туристички агенции
 • Сметководители
 • Проектанти
 • Геодети
 • Телохранители
 • Детективи
 • Агенции за обезбедување
 • Агенти за недвижности