• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

ОСНОВНИ ПОИМИ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

ОСНОВНИ ПОИМИ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

 • ПОЛИСА
  Документ кој договорните страни го потпишуваат при склучување на договорот за осигурување
 • ОСИГУРЕНИК
  Лице чијашто одговорност е покриена со договорот за осигурување, а кај осигурувањето лица, лице од чијашто смрт или повреда зависи настанувањето осигурен случај
 • ОСИГУРУВАЧ
  Правно лице, акционерско друштво, чија дејност е осигурување
 • НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ
  Секој ненадеен и независен настан од волјата на осигуреникот што предизвикува последици како негова смрт, потполн или делумен инвалидитет, привремена неспособност за работа или оштетување на здравјето коешто бара лекарска помош
 • ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ
  Настан од чие случување почнува остварување на ризикот кој е опфатен со осигурување. Можните осигурени случаи се дефинирани во условите за секој вид осигурување, а во секој договор за осигурување поединечно се наведени сите осигурени ризици
 • ВАЖНОСТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО
  Дата со која почнува да важи договорот за осигурување. Истекот на важење на осигурувањето е дата после која осигурувачот повеќе не е во обврска
 • ПРЕМИЈА
  Износ што договарачот на осигурување е должен да му го плати на осигурувачот врз основа на договор за осигурување. Често се среќава и како цена на осигурување
 • УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ
  Збир на клаузули со кои детално се уредуваат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот од договорот за осигурување. Тие се составен дел од договорот за осигурување и затоа нивното познавање е важно за разбирање на правата и обврските што произлегуваат од одреден вид осигурување
 • ДОГОВОРЕНА СУМА
  Износ до којшто осигурувачот има обврска за обесштетување при настанување осигурен случај
 • ФРАНШИЗА
  Учество на осигуреникот во штета. Под франшиза се подразбира износ предвиден со договорот за осигурување до кој штетата од осигурување не се надоместува и покрај тоа што таа штета е покриена со осигурувањето