Gjatë ndodhjes së një ngjarjeje të sigurimit (dëm) ekipi ynë do t’ju ofrojë ndihmën profesionale dhe ndërmjetësim për dëmshpërblimin e shpejtë dhe adekuat.

Në rast të një ngjarjeje të dëmshme, si personi i siguruar ju do të keni të drejtë të kërkoni kompensim, d.m.th dëmshpërblimin nga shoqëria e sigurimit.

Rekomandimi ynë është ta njoftoni menjëherë shoqërinë e sigurimit, për të marrë drejtimet dhe udhëzimet e duhura nga shoqëria e sigurimit, dhe në këtë mënyrë do të lehtësohet në masë të madhe procedura për kompenzimin e shpenzimeve.

Zgjedhni llojin e sigurimit, sipas të cilit ju duhet të paraqitni dëmin dhe me këtë do të keni mundësi t’i shihni të gjitha dokumentet e nevojshme për aplikim.

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për Autopërgjegjësinë në bazë të Raportit Evropian

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Kopja e Raportit Evropian, të nënshkruar nga ana e të dëmtuarit dhe shkaktarit
 • Fotokopja e patentë shoferit
 • Fotokopja e leje qarkullimit
 • Fotokopja e policës
 • Llogaria e transaksionit të të dëmtuarit / Xhiro llogari për personat juridikë
 • Procesverbali i Komisionit – dokument për vlerësimin e dëmeve
 • Fotografia nga automjetet e dëmtuara
 • Deklaratat nga dy pjesëmarrësit për mënyrën e ndodhjes së aksidentit
 • Dokumentet për automjet të riparuar – fatura
 • Dokumentacioni mjekësor për lëndimet

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për Autopërgjegjësinë në bazë të Procesverbalit të Policisë

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Procesverbali i policisë dhe skica nga vendi i ngjarjes
 • Fotokopja e leje qarkullimit
 • Fotokopja e patentë shoferit
 • Fotokopja e policës
 • Llogaria e transaksionit të të dëmtuarit / Xhiro llogari për personat juridikë
 • Procesverbali i Komisionit – dokument për vlerësimin e dëmeve
 • Fotografia nga automjetet e dëmtuara
 • Deklaratat nga dy pjesëmarrësit për mënyrën e ndodhjes së aksidentit
 • Dokumentet për automjet të riparuar – fatura
 • Dokumentacioni mjekësor për lëndimet

Si të veproni në rast të një aksident trafiku jashtë vendit

 • mos lëvizni veturën
 • vendosni një shenjë paralajmërues për pjesëmarësit tjetër në komunikacion rrugor
 • bëni fotografi nga vendi i ngjarjes dhe gjendja e automjeteve
 • në rast të një aksident trafiku me dëmet materiale të vogla, plotësoni Raportin Evropian për dëmet. Ky formular është me një përmbajtje të unifikuar për të gjitha vendet evropiane dhe ekzemplari maqedonas është udhëzimi për plotësimin e Raportit
 • në rast të një aksident trafiku me dëmet materiale të mëdha ose me pasojat trupore dhe vdekje ju jeni të detyruar të paraqitni rastin në polici për të bërë një inspektim në vendin e ngajrjes dhe për të përgatitur një procesverbal
 • shkëmbeni kopjet e kartonave jeshil me pjesëmarësin tjetër dhe/ose i jepni ato policisë
 • kërkoni shënimin nga policia
 • plotësoni një formular nëse policia e kërkon këtë dhe keni kujdes për objektivitetin e skicës

Procedura për të paraqitur dëmit

 • Nëse ju nuk jeni përgjegjës për aksidentin rrugor, edhe dëmi është shkaktuar nga një automjet i siguruar, paraqitni dëmin në Byronë në vendin në të cilën është ndodhur aksidenti. Numrat telefonik dhe adresat të byrove për kartonin jeshil gjenden në anën e prapme të Kartonit jeshil
 • Nëse dëmi është shkaktuar nga një automjet i pasiguruar (pavarësisht, a bëhet fjalë për automjetin me targat e regjistrimit të vendit të vizituar ose për automjetin tjetër me targa të huaj nga vendet anëtare e Këshillit për Byrotë të Kartonit jeshil) dëmi paraqitet në Fondin garantues të vendit ku ka ndodhur aksident rrugor
 • Në rast kur ju jeni përgjegjës për aksidentin, menjëherë pas ardhjes në Republikën e Maqedonisë ju jeni të detyruar ta informoni kompaninë e sigurimeve e cila ka lëshuar ​​Kartonin jeshil për të gjitha momentet relevante lidhur me aksidentin

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmet sipas policës Kasko janë:

 • Dokumentet nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmet
 • Fotokopja e leje qarkullimit
 • Fotokopja e patentë shoferit
 • Fotokopja e llogarisë së transakcionit
 • Autorizimi për drejtimin e automjetit të huaj, nëse siguriesi/i dëmtuari është personi juridik ose pronari i automjetit është një kompani lizingu
 • Deklarata për mënyrën e ndodhjes së aksidentit
 • Ekzemplari i Raportit Evropian, përkatësisht Procesverbal nga MPB-ja
 • Fotokopja e policës
 • Fotografitë nga automjeti i dëmtuar

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për pasurinë janë:

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Fotokopja e policës
 • Faturat për riparime
 • Dokumeni për vlerësimin e dëmeve
 • Procesverbali nga Ministria e Punëve të Brendshme (nëse është e nevojshme)

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për amvisërinë janë:

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Fotokopja e policës
 • Dokumenti për identifikim
 • Dokumenit për vlerësimin e dëmeve
 • Procesverbali nga Ministria e Punëve të Brendshme (nëse është e nevojshme)

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për sigurimin e udhëtimit janë:

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Fotokopja e policës
 • Fotokopja e pasaportit
 • Bileta Avioni
 • Raporti për vonesën e bagazhit ose fluturimit
 • Dokumentacioni origjinal mjekësor (raporti) me diagnozën dhe me përshkrim të detajuar të trajtimit mjekësor
 • Historia e plotë për sëmundjen e pacientit dhe llojin e terapisë (Barnat)
 • Faturat origjinale/vërtetimet me vulën dhe nënshkrimin e mjekut ose farmacistit të autorizuar për trajtimin e pacientit
 • Raporti zyrtar i policisë mbi llojin e ndodhjes së aksidentit, në rast kur lëndimin e siguruesit është si rezultat i një aksident trafiku
 • Fotokopja e llogarisë së transakcionit

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për sigurimin e fatkeqësisë janë:

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit, i vërtetuar nga kontraktuesi i sigurimit
 • Fotokopja e policës
 • Vërtetimi nga puna me numrin e saktë të policës sipas së cilës siguriesi është i siguruar
 • Dokumentacioni mjekësor
 • Dokumentacioni shtesë që mund të jetë në interes të përcaktimit të përqindjes së saktë të invaliditetit, si dhe llogaritjen e shpenzimeve shtesë të mjekimit, kompenzimin e përditshëm, nëse të njëjtën sigurohen me policën e sigurimit kolektiv.
 • Vërtetimi për pushimin mjekësor
 • Faturat origjinale për shpenzimet e mjekimit
 • Çertifikata e lindjes (për të miturit – nxënësit, fëmijët në çerdhe, etj)
 • Kopja e llogarisë së transaksionit të palës së dëmtuar

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për sigurimin e transportit janë:

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Fotokopja e policës
 • Vlera e faturës së mallrave që kanë qenë objekte të transportit me datën dhe vendin të rregulluar për nisjen dhe relacionin e transportit
 • Kopjet e formulareve M1 dhe M2, nga shoferi i automjetit për të vërtetuar se punëtori është i punësuar te siguruari
 • Leje qarkullimi nga automjeti
 • Plotisimi i rregulluar i fletudhëtimit
 • Deklarimi doganor
 • Fletë ngarkesa
 • Përkthimi i dokumenteve
 • Procesverbali për dëmin

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Kërkimi për dëmshpërblimin e personit të dëmtuar
 • Dokumentet e transportit (faturën e ngarkimit, specifikimet)
 • Fatura doganore ose dëshmi të tjera për vlerën e dërgesës
 • Deklarata me shkrim nga shoferi për shkakun e dëmit
 • Procesverbali – Raporti havarik mbi vlerësimin e dëmeve
 • Dëshmitë sipas të cilave mund të përcaktohet ekzistim ose mosekzistim të përgjegjësisë palëve të siguruar për dëmin e ndodhur
 • Procesverbali nga policia, nëse ka ndodhur aksidentin, zjarrin ose vjedhjen

Dokumentet e duhura për të paraqitur dëmit sipas policës për Përgjegjësinë

 • Dokumenti nga Kompania e sigurimit për të paraqitur dëmit
 • Kopja e policës
 • Dokumenti për vlerësimin e dëmeve

ÇFARË DUHET TË BËNI NË RAST TË NJË AKSIDENT TRAFIKU

 • Siguroni dhe shënoni vendin e aksidentit të trafikut me një trekëndësh të sigurisë
 • Nëse ka njerëz të plagosur ose janë të vrarë, është e detyrueshme të thirrni Ndihmën e Shpejtë në numrin telefonik – 194
 • Është e detyrueshme të thirrni policinë në numrin telefonik – 192, në rastet kur:
  • janë bërë dëmet të mëdha materiale
  • një nga automjetet nuk ka targën e regjistrimit ose nuk është i siguruar
  • një nga automjetet ka një targë të regjistrimit të huaj
  • një nga shoferët është nën ndikimin e alkoolit apo nën ndikimin e mjetet narkotike
  • një nga shoferët nuk posedon patentë shoferin e duhur
  • shoferët nuk mund të pajtohen me mënyrën dhe rrethanat për ndodjen e aksidentit të trafikut
  • një nga shoferët refuzon të japë të dhënat e tyre personale ose të dhënat e automjetit
  • një nga shoferët u largua nga vendi i aksidentit të trafikut
  • vetëm shoferi ka marrë pjesë në aksident
 • Mos lini vendin e ngjarjes derisa policia të arrijë dhe nëse keni mundësi fotografoni vendin e ngjarjes dhe automjetet e dëmtuara.
 • Shkëmbeni të dhënat personale dhe të dhënat e sigurimit me pjesëmarrësit e tjerë, dhe në rast kur ka një automjet me targat e huaj, siguroni kopjen e Kartonit jeshil.

NË RAST TË DËMEVE TË VOGLA MATERIALE, KUR NUK BËHET FJALË PËR ASNJË RASTET E LARTËPËRMENDURA, PLOTËSONI RAPORTIN EVROPIAN

Si të veproni në rast të një aksident trafiku jashtë vendit

 • mos lëvizni veturën
 • vendosni një shenjë paralajmërues për pjesëmarësit tjetër në komunikacion rrugor
 • bëni fotografi nga vendi i ngjarjes dhe gjendja e automjeteve
 • në rast të një aksident trafiku me dëmet materiale të vogla, plotësoni Raportin Evropian për dëmet. Ky formular është me një përmbajtje të unifikuar për të gjitha vendet evropiane dhe ekzemplari maqedonas është udhëzim për plotësimin e Raportit
 • në rast të një aksident trafiku me dëmet materiale të mëdha ose me pasojat trupore dhe vdekje ju jeni të detyruar të paraqitni rastin në polici për të bërë një inspektim në vendin e ngajrjes dhe për të përgatitur një procesverbal
 • shkëmbeni kopjet e kartonave jeshil me pjesëmarësin tjetër dhe/ose i jepni ato policisë
 • kërkoni shënimin nga policia
 • plotësoni një formular nëse policia e kërkon këtë dhe keni kujdes për objektivitetin e skicës

Nëse keni nevojë për informacione plotësuese ju mund të na kontaktoni në telefonat e mëposhtëm:
+389 76 314 309, +389 76 314 302, +389 76 386 385

Udëzimi për plotësimin dhe përdorimin e Raportit europian

 • Pas ndodhjes së aksidentit plotësoni RAPORTIN EVROPIAN së bashku me pjesëmarrësin tjetër, dhe Raporti ju duhet ta keni në automjetin tuaj
 • Saktësisht plotësoni raportin dhe nënshkruani të
 • Jepni të dhënat e sakta për automjetin (numrin e regjistrimit dhe tipin e automjetit), emrin dhe mbiemrin e pjesëmarrësit si dhe numrin e tij Amë, numrin e policës së sigurimit dhe periudhën e vlefshmërisë
 • Nëse ka dëshmitarë, jepni të dhënat e tyre personale (emrat, mbiemrat dhe numrin telefonik)
 • Me automjetet dhe Raportin Evropian të plotësuar, personalisht paraqiteni dëmin, në pranimin e pjesëmarrësit tjetër, dhe në kompaninë ku automjeti është i siguruar
 • Është e dëshirueshme menjëherë ta paraqitni dëmin më së voni brenda 3 ditësh nga ndodhja e aksidentit
 • Deri në momentin e vlerësimit dhe rikonstruimit të ngjarjes, të mos ndryshoni dhe korrigjoni asgjë automjetit të dëmtuar

Nëse keni nevojë për informacione plotësuese ju mund të na kontaktoni në telefonat e mëposhtëm:
+389 76 314 309, +389 76 314 302, +389 76 386 385