Për Shoqatën

Shoqata brokere për sigurim “Pollisa Pllus” SH.A Shkup u themelua më 22.06.2011 me marrjen e Vendimit Nr. 09-530 / 2 nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve.

“Pollisa Pllus” bashkëpunon me të gjitha kompanitë e sigurimeve dhe bën shitje të kontratave për sigurimin jetësor dhe jo-jetësor, të përcaktuara me Ligjin për Mbikëqyrjen e Sigurimeve.

Udhëheqja korporative

Udhëheqja e shoqatës kryhet përmes Bordit Drejtues të përbërë nga tre anëtarë nga të cilët një është anëtari ekzekutiv, një është anëtari joekzekutiv dhe një është anëtari i pavarur.

Puna kryhet përmes strukturës dinamike organizative. Kontrolli dhe mbështetja ekspertuese kryhet nga ana e Bordi Drejtues. Drejtori ekzekutiv i kompanisë është Daniella Illioska, dhe ajo është personi i autorizuar për të paraqitur dhe përfaqësimin e shoqatës.

Misioni

Misioni ynë është ndërtimi i besimit, sigurisë dhe kushtimit ndaj klientëve duke u ofruar atyreve standardet më të larta të shërbimeve të sigurimit.

Vizioni

Të bëhemi lider në ndërmjetësimin e sigurimeve, kompani me orientimet profesionale, me menaxhmentin e mirë dhe me stafin e trajnuar, gjithmonë në shërbim të klienteve.

Vendet shitëse të ShBS “Pollisa Pllus” SH. A Adresa Kontakt telefoni E-mail:
Dega “Radishani” Rr. Radishanka b.b., Butel, Skopje 076 314 302 radishani@polisaplus.com.mk
Dega “Stakllara” Rr. Boris Trajkovski Nr. 180, Kisela Voda, Skopje 076 314 309 staklara@polisaplus.com.mk
Dega “Draçevë” Rr. Maleshevksa 1 Nr.2, Kisela Voda, Skopje 076 386 385 drachevo@polisaplus.com.mk
Dega “Kërçovë” Rr. Maigstralen pat Nr. 16, Kërçovë 075 296 376 jasmina@polisaplus.com.mk
Dega “Koçani” Rr. Todosie Paunov Nr. 111, Koçani 070 320 040 atanas@polisaplus.com.mk
REGJISTËR TË BROKERËVE TË SIGURIMIT Emri dhe mbiemri Telefoni E-mail:
1 Daniela Ilioska ОБ-0391 076 314 324 daniela@polisaplus.com.mk
2 Katarina Boshkovska ОБ-0351 071 297 449 katarina@polisaplus.com.mk
3 Jasmina Petreska ОБ-0200 078 254 614 jasmina@polisaplus.com.mk
4 Natasha Latinovska Gosheva ОБ-0260 070 750 228 natasa.latinovskagoseva@yahoo.com
5 Savetka Doncheva Antovski ОБ-0514 077 641 251 savetka@hotmail.com
6 Goce Mihajloski ОБ-0456 070 529 260 mihajloski.goce@gmail.com
7 Ljube Goshev ОБ-0261 070 262 420 ljubegosev@hotmail.com
8 Slagjana Pavlovska ОБ-0236 071 345 830 slagjana@cvkp.mk
9 Atanas Atanasov OБ-0223 070 320 040 a.atanasov@polisaplus.com.mk
10 Aleksandra Taskovska OБ-0606 078 313 234 aleksandrataskovska@yahoo.com

Nëse doni të bëni pjesë të ekipit të shoqatës brokere për sigurim “Pollisa Pllus” SH.A, dërgoni biografinë tuaj në e-mailin info@polisaplus.com.mk.