Shoqata brokere e sigurimit “Pollisa Pllus” SH.A Shkup, bën shitjen e marrëveshjeve për sigurimin jetësor dhe jo-jetësor (policat), përmes brokerëve të autorizuar për sigurim.

Veprimtaria ynë primar është t’i mbrojmë interesat e siguruesve tanë me këshillat dhe shpjegimet të të gjitha situatat relevante për vendimmarrjen e tyre lidhur me kontratën për policën e sigurimit.

Me përdorimin e shërbimeve tona, ju do të merrni:

  • Analizën adekuate për rrezikun dhe propozimin për mbulesën përkatëse të sigurimeve sipas klasave të caktuara të sigurimeve dhe sipas shoqatave të caktuara të sigurimeve;
  • Këshillat falas dhe propozim për mbulesën më e përkatës dhe më të volitshme për sigurimin;
  • Ndërmjetësimin në emër të siguruesit për të lidhur një marrëveshje të sigurimit që do ta sigurojë mbulesën më e përkatës të sigurimeve dhe të rеsigurimeve;
  • Njohjen e siguruesit për kushtet dhe rregullat me të cilat rregullohet përcaktimin e shumës së premisë, si dhe njohjen e siguruesit me detyrimet e tij sipas kësaj police;
  • Dhënien e ndihmës së siguruesit gjatë afatit të vlefshmërisë së policës;
  • Në rast të dëmit, ne ofrojmë ndihmën profesionale, përgatitjen e dokumentacionit të dëshmisë për bazën dhe lartësinë e kërkesësë së dëmeve, ndërmjetësojmë në kompensimin e shpejtë dhe adekuat të dëmeve.

Me plotësimin e Autorizimit autorizohet Shoqata brokere e sigurimit “Pollisa Pllus” SH.A Shkup, që të ndërmjetësojë dhe t’ju përfaqësojë në zgjedhjen e cilësisë dhe modaliteteve të sigurimit si dhe të ndërmjetësojë në rast të dëmit, para kompanive të sigurimit.