Sigurimi nga pasojat e aksidentit (fatkeqësisë)

Sigurimi nga pasojat e aksidentit (fatkeqësisë)

Sigurimi nga aksidentit është sigurimi vullnetar i personave dhe është kushtuar rreziqeve mbi shëndetin dhe jetën e njeriut.

Sigurimi nga aksidentet mund të jetë:

  • Sigurimi kolektiv
  • Sigurimi individual

Sigurimi kolektiv i punëtorëve nga fatkeqësia i përfshin të gjitha subjektet juridike përgjegjëse për të cilat brengën e shëndetit të punëtorëve është në vendin e parë. Në atë mënyrë mbulet shpenzimet për lëndimet e punëtorëve që mund të ndodhen në vendin e tyre të punës, gjatë realizimit të punës, si edhe gjatë realizimit të aktiviteteve që i kryejnë në vendbanimin e tyre, ose gjatë udhëtimit.

Për një çmim mujor shumë të vogël të premisë ju mund të blini këtë sigurim, me vlefshmërinë për 24 orë në ditë, ose gjatë orarit të punës suaj.

Mund të sigurohen njerëzit prej moshës 14 vjeç deri në moshën 70 vjeç. Personat nën moshën 14-vjeçe dhe më të vjetër se 70 vjet mund të sigurohen me kushte të veçanta ose me kushte plotësuese për sigurimin nga aksidenteti.

Kjo policë i përmban rreziqet të cilat si pasojë mund të shkaktojnë:

  • paaftësinë e përhershme dhe kapacitetin e zvogëluar të punës;
  • vdekjen si pasoja e aksidenti;
  • vdekjen nga sëmundje;
  • shpenzimet për kompensimin ditor;
  • shpenzimet për mjekim.