CMR

Me sigurimin nga përgjegjësia e transportuesit, siguruari siguron përgjegjësinë e tij si transportues ndaj shfrytëzuesve të transportit për humbjen ose dëmtimin e pjesshëm dhe të plotë ose për vonesat e dërgesave në transportin vendas dhe ndërkombëtar të ndërmarra për transport me një fletë ngarkese ose me marrëveshje. Sigurimi CMR është krijuar posaçërisht për siguruesit që merren me kryerjen e transportit, duke siguruar mbulimin optimal për rreziqet dhe shumën e sigurimit që korrespondojnë me nevojat dhe mundësitë e transportuesve.

Ka dy lloje të sigurimeve CMR, sipas qëllimit:

  • për transportuesin;
  • për organizatorin e transportit