• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 
За друштвото

Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје е основано на 22.06.2011 година со добивање на Решение бр.09-530/2 од Агенција за супервизија на осигурување.

Полиса Плус соработува со сите друштва за осигурување и врши продажба на договори за неживотно и животно осигурување, пропишани со Закон за супервизија на осигурување.

Корпоративно управување

Управувањето на Друштвото се врши преку Одбор на директори составен од три члена, од кои еден извршен, еден неизвршен и еден неизвршен независен член.

Работењето се извршува преку флексибилна динамична организациска структура. Контролата и експертската поддршка се врши од страна на Одборот на директори. Извршен директор на друштвото е Даниела Илиоска, која е овластено лице за застапување и претставување на друштвото.

Мисија

Нашата мисија е градење на доверба, сигурност и посветеност кон клиентите, нудејќи им највисок стандард на осигурителни услуги.

Визија

Да станеме лидер во осигурителното посредување, професионално ориентирана компанија со добар менаџмент и соодветно обучен кадар, секогаш во служба на клиентот.

ПРОДАЖНА МРЕЖА НА ОБД ПОЛИСА ПЛУС АД Адреса Телефон Е-пошта
Подружница РАДИШАНИ Ул. Радишанска б.б., Бутел, Скопје 076 314 302 radishani@polisaplus.com.mk
Подружница СТАКЛАРА Ул. Борис Трајковски бр. 180, Кисела Вода, Скопје 076 314 309 staklara@polisaplus.com.mk
Подружница ДРАЧЕВО Ул. Малешевска 1 бр.2, Кисела Вода, Скопје 076 386 385 drachevo@polisaplus.com.mk
Подружница КИЧЕВО Ул. Магистрален пат бр. 16, Кичево 075 296 376 jasmina@polisaplus.com.mk
Подружница КОЧАНИ Ул. Тодосие Паунов бр. 111, Кочани 070 320 040 atanas@polisaplus.com.mk
Подружница КРИВА ПАЛАНКА Ул. Св. Јоаким Осоговски бр.1, Крива Паланка 071 345 830 kriva.palanka@polisaplus.com.mk
РЕДЕН БРОЈ РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ РБС ТЕЛЕФОН Е-ПОШТА
1 Даниела Илиоска ОБ-0391 076 314 324 daniela@polisaplus.com.mk
2 Катарина Бошковска ОБ-0351 071 297 449 katarina@polisaplus.com.mk
3 Јасмина Петреска ОБ-0200 078 254 614 jasmina@polisaplus.com.mk
4 Наташа Латиновска Гошева ОБ-0260 070 750 228 natasa.latinovskagoseva@yahoo.com
5 Саветка Дончева Антовски ОБ-0514 077 641 251 savetka@hotmail.com
6 Гоце Михајлоски ОБ-0456 070 529 260 mihajloski.goce@gmail.com
7 Љубе Гошев ОБ-0261 070 262 420 ljubegosev@hotmail.com
8 Слаѓана Павловска ОБ-0236 071 345 830 slagjana@cvkp.mk
9 Атанас Атанасов OБ-0223 070 320 040 a.atanasov@polisaplus.com.mk
10 Александра Тасковска OБ-0606 078 313 234 aleksandrataskovska@yahoo.com
11 Тамара Арсовска Кочоска ОБ-0613 078 261 137 tammara987@yahoo.com

Доколку сакате да станете дел од тимот на ОБД Полиса Плус АД, пратете кратка биографија на info@polisaplus.com.mk.