Autopërgjegjësia

Autopërgjegjësia – Polica për sigurimin e automjeteve

Kjo policë siguron përgjegjësinë tuaj për dëmshpërblim të dëmeve të shkaktuara palëve të treta ose pjesëmarrësve të tjerë në trafik. Të gjitha dëmet materijale dhe jomaterijale, si pasoja e aksidentit nuk do të jetë detyrimet tuaj, por të shoqërisë së sigurimit nga e cila keni zgjedhur policën tuaj.

E drejta për kompenzim të dëmit kanë: të gjithë personat që gjenden në automjetin që ka shkaktuar aksidentin, si edhe të gjithë personat që gjenden në automjetin tjetër, që mori pjesë në aksidentin e trafikut.

Përveç sigurimit bazë, mund të bëni edhe sigurimin e shoferit dhe udhëtarëve si pasoja e aksidentit, siç janë:

  • invaliditeti i përhershëm
  • vdekja si pasoja e aksidentit

Me këtë sigurim mund t’i përfshijnë edhe xhamat e automjetit, sipas kushteve për sigurimin e kombinuar të automjeteve.

Në rast të aksidentit të trafikut me një dëm material të vogël, kur edhe dy pjesëmarrësit (shoferët) pajtohen për mënyrën e përfundimit të aksidentit, mbushet Raportin Evropian.

Në raste të tjera është e detyrueshme ta thirrni ekipinë e MPB-së.

Nëse dëshironi të merrni llogarinë për çmimin e policës për autopërgjegjësi plotësoni: