Sigurimi individual i jetës

Sigurimi individual i jetës

Sigurimi i jetës është një zgjidhje afatgjate që ju ofron kombinimin për formën më e sigurt të kursimeve, sigurinë dhe sigurimin. Policat për sigurimin e jetës kanë përfitimet e dyfishta: ato ju ofrojnë mbrojtjen financiare juve dhe familjes suaj, ndërsa në të njëjtën kohë sigurojnë kursimet afatgjata të parave.

Një policë e sigurimit individual të jetës mund t’i mbulojë personat prej moshës 14 vjeç deri në moshën 65-vjet dhe ajo është e volitshme, d.m.th. Siguruari vet zgjedh sa mjete financiare do të paguajë dhe në këtë mënyrë përcaktojë shumën e siguruar.

Pas skadimit të sigurimit pagesën e mjeteve financiare është garantuar.