• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Индивидуално осигурување

Индивидуално животно осигурување

Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност и осигурување. Полисите за животно осигурување имаат двојни поволности: Ви овозможуваат финансиска заштита Вас и на Вашето семејство, а истовремено овозможуваат долгорочно штедење на парични средства.

Полисата за индивидуално животно осигурување може да опфаќа лица од 14 – 65 годишна возраст и истата е прилагодлива, односно самиот осигуреник избира колку ќе уплати и на тој начин сам ја дефинира осигурената сума.

Исплатата на паричните средства по истекот на осигурувањето е загарантирана.