Sigurimi menaxhues

Sigurimi menaxhues i jetës

Siguroni bonuset për të gjithë personat e rëndësishëm në kompaninë tuaj për t’i mbrojtur atë dhe familjet e tyre në momentet më të vështira të jetës me një policë për sigurimin menaxhues të jetës.

Në këtë mënyre do të përforconi pjesëmarrjen dhe kushtimin e tyre gjatë kryerjes së detyrave të përditshme të punës.

SHUMAT E SIGURIMIT:

  • Shuma e sigurimit për përjetim;
  • Shuma e sigurimit në rast të vdekjes nga sëmundje;
  • Shuma e sigurimit në rast të vdekjes si pasoja e një aksidenti;
  • Shuma e sigurimit në rast të invaliditetit të përhershëm si pasoja e një aksidenti;
  • Shuma e sigurimit në rast të invaliditetit 100%;
  • Pagesa ditore për trajtim në spital për shkak të aksidentit;
  • Shuma e sigurimit në rast të sëmundjes së rëndë;
  • Shuma e sigurimit në rast të sëmundjeve malige.