• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Менаџерско осигурување

Менаџерско осигурување на живот

Обезбедете бонус за клучните кадри во вашата фирма, а воедно заштитете ги нив и нивните семејства за најтешките моменти во животот со полисата за менаџерско осигурување на живот.

Со тоа ќе ја зајакнете припадноста, лојалноста и нивната посветеност во секојдневните работни задачи.

ОСИГУРЕНИ СУМИ:

 • Осигурена сума за доживување;
 • Осигурена сума во случај на смрт од болест;
 • Осигурена сума во случај на смрт поради незгода;
 • Осигурена сума во случај на траен инвалидитет поради несреќен случај;
 • Осигурена сума во случај на 100% инвалидитет;
 • Дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај;
 • Осигурена сума во случај на тешко болни состојби;
 • Осигурена сума во случај на малигни болести.