Pasuria – Zjarri

Sigurimi i pasurisë

Vetëm me zgjedhjen e sigurimin përkatës, në rast të një fatkeqësie, ju do të mbroni vlerën e pronës suaj dhe do të siguroni një ardhmeri më të sigurtë.

Sigurimi i pasurisë përfshin:

 • Shtëpinë familjare, banesën, objektet ndihmëse, shtëpitë për uikend, mbulesën të dyshemejes dhe murit, qelqet e dyerve dhe dritareve, instalimet e vendosura në mur, kazanët, koftorët e vendosur, bojlerët, dhe pajisjet sanitare në ato objekte.
 • Objektet në ndërtim, objektet dhe pajisjet në montim (të gjitha materialet, pajisjet dhe të gjitha punët e objektit në ndërtimin e sipër dhe makinat, pajisjet dhe instalimet që janë të montuar)
 • Sendet shtëpiake, paratë dhe sendet me vlerë të madhe, sendet e arti, etj.
 • Makinat, pajisjet, tepricët dhe para.

Sigurimi i pasurisë përfshin edhe sigurimin e rreziqeve, siç janë:

 • Zjarri
 • Goditja e rrufes
 • Shpërtimet (përveç shpërtimit bërthamor) dhe kontaminimi radioaktiv
 • Stuhia
 • Breshëra
 • Përmbytja, vërshimi
 • Manifestimet dhe demonstratat publike
 • Rrjedhja e ujit nga instalimet ujore dhe kanalizuese
 • Rrëshqitja dhe rrëzimi i tokës
 • Orteku me dëborë
 • Vjedhja, marrja e kundërligjshme dhe grabitje;