• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Имот-пожар

Осигурување на имот

Само со избор на соодветно осигурување, во случај на незгода ќе ја зачувате вредноста на вашиот имот и ќе обезбедите посигурна иднина.

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на:

 • Семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стакла на врати и прозори, вградени инсталации, котли и вградени печки, бојлери и санитарни уреди во тие објекти
 • Објекти во изградба и објекти и опрема во монтажа (целиот материјал, опрема и сите работи на објектот во изградба и машини, уреди и инсталации кои се монтираат)
 • Предмети од домаќинство, пари и скапоцености, уметнички предмети и сл.
 • Машини, опрема, залихи и пари.

Осигурувањето на имот вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

 • Пожар
 • Удар на гром
 • Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
 • Бура
 • Град
 • Поплава или потоп
 • Јавни манифестации и демонстрации
 • Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации
 • Лизгање и одронување на земјиште
 • Снежна лавина
 • Провална кражба и разбојништво