Sigurimi nga përgjegjësia e përgjithshme

Sigurimi nga përgjegjësia e përgjithshme

Sigurimi nga përgjegjësia e përgjithshme ju ofron sigurimin dhe ju liron nga kompensimet për dëmet e shkaktuara si pasoja e pakujdesisë gjatë kryerjes së punës. Me këtë sigurim edhe palët e treta marrin pagimin e sigurt të dëmeve. Sigurimi nga përgjegjësia e përgjithshme ofron mbulimin e dëmeve të shkaktuara gjatë posedimit ose përdorimit të objekteve, lokaleve ose tokës që janë përdorur vetëm për nevojat e veprimtarisë së siguruarit, si dhe për përgjegjësinë e siguruarit për shkak të posedimit të tabelës reklamues, ashensorët për njerëz dhe ashensorët për ngarkim, etj.