• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Општа одговорност

Осигурување од општа одговорност

Осигурувањето од одговорност ви нуди безбедност, бидејќи ве ослободува од надомест на штета предизвикана поради невнимание при вршење на својата работа. На тој начин и третите лица добиваат сигурен исплатувач на штета.

Со осигурувањето од општа одговорност се нуди покритие на штети настанати поради поседување или употреба на објекти, простории или земја кои се употребуваат исклучиво за потребите на дејноста на осигуреникот, како и одговорноста на осигуреникот поради поседување рекламни паноа и табли за сопствено рекламирање, поради поседување лифтови за лица и товар и слично.