Sigurimi profesional

Sigurimi nga përgjegjësia profesionale

Edhe përkundër qasjes së ndërgjegjshme ndaj punës, gjatë kryerjes së punës profesionale mund të ndodhet ndonjë gabim.

Sigurimi nga përgjegjësia profesionale mbulon dëmet e shkaktuara si pasoja e gabimeve të ndodhura gjatë kryerjes së punës, që mund të jetë pasojat katastrofale për rrethinën, siç janë: vdekje, lëndime trupore ose shëndet dhe dëmet e shkaktuara palëve të treta.

Sigurohuni nga pasojat e pakëndshme financiare me këtë lloj sigurimi dhe siguroni mbrojtjen në rast të një padi të paraqitur nga ana e klientit tuaj për shkak të gabimeve profesionale ose dëmeve materiale si dhe gabimeve pas intervenimeve kirurgjike, mosplotësimit gjatë përgatitjes së një marrëveshjeje noteri, mosveprimit në fushën e ekspertizës, gjatë proektimeve etj.

Profesionet që kanë nevojë për këtë policë janë:

 • Avokatët
 • Ekspertët
 • Drejtuesit e falimentimit
 • Përmbaruesit
 • Revizionistët
 • Noterët
 • Vlerësuesit
 • Punëtorët shëndetësorë
 • Transportuesit
 • Agjencitë turistike
 • Kontabilistët
 • Projektuesit
 • Gjeodezistët
 • Rojet trupore
 • Detektivit
 • Agjencitë për sigurimin
 • Agjentët e pasurive të patundshme