• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Професионална одговорност

Осигурување од професионална одговорност

И покрај одговорниот и совесен однос кон работата, во текот на професионалната работа може да дојде до стручни грешки.

Осигурување од професионална одговорност покрива штети настанати како пропуст и грешка при извршување на професијата, кои може да имаат катастрофални последици на околината како смрт, телесна повреда или здравје и оштетување или уништување на опрема на трети лица.

Осигурете се од непријатни финансиски последици со овој вид на осигурување и обезбедете заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент, поради професионална грешка или матерјална штета како и грешки при опереација, пропуст при составување на нотарски договор, пропуст при вештачење, проектирање и сл.

Професси за кои е потребна оваа полиса:

 • Адвокати
 • Вештаци
 • Стечајни управници
 • Извршители
 • Ревизори
 • Нотари
 • Проценители
 • Здравствени работници
 • Шпедитери
 • Туристички агенции
 • Сметководители
 • Проектанти
 • Геодети
 • Телохранители
 • Детективи
 • Агенции за обезбедување
 • Агенти за недвижности