• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Гранично

Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија. Овој вид осигурување претставува заштита на странските возила при транзит во нашата држава, односно важи само во рамки на границите на Р. Македонија.

Зависно од времетраењето на престојот гранично осигурување може да биде во времетраење од 15, 30, 60, 90, 185 дена или покритие за цела година.

Премијата (цената на осигурување) на полисата за Гранично осигурување зависи од времетраењето на престојот и може да изнесува:

  • 15 дена – 50 евра
  • 30 дена – 70 евра
  • 60 дена – 110 евра
  • 185 дена – 250 евра
  • 1 година – 350 евра.