• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Гранично

Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија. Овој вид осигурување претставува заштита на странските возила при транзит во нашата држава, односно важи само во рамки на границите на Р. Македонија.

Зависно од времетраењето на престојот гранично осигурување може да биде во времетраење од 15, 30, 60, 90, 185 дена или покритие за цела година.

Р. број Вид на возило Премија за траење на осигурувањето
(Бруто премија во евра)
15  дена 30 дена 60 дена 180 дена 365 дена
1 Патнички возила 50 70 110 250 350
2 Доставни возила до 1 тон 120 210 300 740 1040
3 Товарни возила преку 1 тон 230 320 520 1200 1720
4 Минибуси до 15 седишта 210 260 400 920 1290
5 Автобуси 290 420 660 1520 2170
6 Влечни возила 10 15 20 50 70
7 Специјални моторни возила 40 50 70 180 250
8 Моторцикли, скутери и слично со или без приколки 50 60 100 220 320
9 Приклучни возила 10 15 25 40 50
10 Работни моторни возила 40 60 100 230 330