• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Земјоделско

Долгогодишниот труд и огромните средства вложени во земјоделските култури може лесно да ги осигурате, со што ќе обезбедите безбедна иднина.

Полисата за Земјоделско осигурување Ви нуди осигурително покритие кое се однесува на посевите и плодовите на осигурената површина, во периодот од нивната сеидба до периодот на нивното собирање. Се осигурува очекуваниот годишен принос, којшто се одредува при склучување на осигурувањето.

Со оваа полиса се опфатени:

 • лозови насади;
 • овошни насади;
 • житни култури;
 • градинарски култури;
 • индустриски култури;

Основни ризици коишто се покриваат со осигурувањето се:

 • Пожар
 • Град
 • Удар од гром

Покрај основното осигурување, покрититето може да се прошири и за дополнителни ризици:

 • Поплава
 • Пролетен мраз
 • Луња