• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Патничко

Сигурноста за време на патувањето е од особено значење и со купување на ваква полиса се заштитувате од ризик кој може да настане при патување надвор од вашето постојаното место на живеење.

Полисата за патничко осигурување содржи неопходна здравствена помош, осигурување од незгода, осигурување на багаж и надомест за изгубени патни документи при патување. Со овој вид на осигурување имате чувство на сигурност при патувањето и гаранција за максимален надомест за штета.

Со цел задоволување на вашите потреби можете да одберете резлични пакети на осигурително покритие од поголем број ризици и до различни осигурени суми.