• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Домаќинско

Осигурување на домаќинства

Осигурувајќи го својот дом и предметите во него е една од подбрите инвестиции кои можете да ги направите. Со мала инвестиција може да обезбедете заштита и сигурност на домот и личните добра во него. Сумата на осигурување на градежните објекти е вредноста на самиот објект. Предметите во домаќинството се осигуруваат на сума во висина од 30% од неговата вредност.

Осигурувањето на домаќинства подразбира осигурување на:

 • Станбени објекти, станови и индивидуални згради, како градежни објекти со вградената електрична, топловодна, водоводна и канализациона инсталација кои служат за живеење.
 • Предмети во домаќинството , предмети кои служат за уредување на станот и предмети за лична употреба, кои се наоѓаат во осигурениот станбен објект и му служат за користење на осигуреникот или членовите на неговото семејно домаќинство.
 • Одговорност за штета причинета од и спрема трети лица.
 • Подмирување на трошоци за нужно сместување на осигуреникот и неговото семејство, кога станот е оштетен до степен да не е погоден за живеење.

Осигурувањето на домаќинства вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

 • Пожар
 • Удар на гром
 • Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
 • Бура
 • Град
 • Јавни манифестации и демонстрации
 • Паѓање на воздушни летала
 • Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации
 • Излевање на вода од уреди и цевки за топловодни инсталации
 • Провална кражба и разбојништво, освен во ненаселени станови и викенд куќи, до колку тоа посебно не е договорено.

Покрај овие, осигурувањето на домаќинства може да вклучува осигурување и од следните дополнителни опасности (ризици):

 • Поплава, порој и високи води
 • Лизгање и одронување на земјиште
 • Снежна лавина
 • Кршење стакло