• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Патници во јавен превоз

При регистрација на возилата со кои се врши јавен превоз на патници, правното лице кое е овластено да обавува јавен превоз на патници, задолжително купува полиса за осигурување на патници во јавниот превоз.

Со ова осигурување се обезбедува заштита на патниците од последици на несреќен случај – незгода во случај на смрт, преодна неспособност за работа и нужни трошоци за лекување како и трајно губење на општата работна способност пропишани со Законот за задолжително осигурување во сообраќај.

Ова осигурување важи за секое лице кое  заради патување се наоѓа во едно од средствата за јавен сообраќај, како и лицата кои се наоѓаат во станичниот простор, пристаништето или во непосредна близина на превозното средство пред влегувањето односно излегувањето, за кое ќе се докаже дека имало намера да патува со средствата за јавен сообраќај.

Минималните осигурени суми за еден патник се следните:

  • 4.500 евра во случај на смрт,
  • 9.000 евра во случај на трајно губење на општата работна способност,
  • 2.200 евра во случај на преодна неспособност за работа и нужни трошоци за лекување.